Kirvis skaldymui

2,5 kg. mediniu kotu

Kaina: 13,40 €